ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОШ“Војвода Степа“Липолист Карађорђева број 1, 15305 Липолист   www.osvslipolist.edu.rs Просвета Поступак јавне набавке мале вредности Услуге    

Назив наручиоца: ОШ“Војвода Степа“Липолист

Адреса наручиоца: Карађорђева број 1, 15305 Липолист

Интернет страница наручиоца:www.osvslipolist.edu.rs

Врста наручиоца: Просвета

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке бр.02/2019 су услуге –реализације наставе у природи и екскурзија ученика ОШ“Војвода Степа“Липолист за школску 2019/2020.годину.

Назив и ознака из општег речника набавке: 63516000 – услуге организације путовања.

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: Седам партија.

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система динамичне набавке – основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници школе-www.osvslipolist.edu.rs.

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.12.2019. године до 9 (девет) часова.

Text Box: Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.12.2019. године до 9 (девет) часова.

Место, време и начин отварања понуда:Липолист, у просторијама Школе, дана 16.12.2019. године у 9 (девет) часова, отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача

десет дана од дана отварања понуда.  

Рок за доношење одлуке: десет дана од дана отварања понуда.

 

Лице за контакт: Сања Лолић, телефон 015/274-788.

Остале информације:

Leave a comment

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *