ОШ“Војвода Степа“Липолист 

Карађорђева број 1, 15305 Липолист

Датум : 12.05.2017.године

Број : 60-01/2017

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015- даље: Закон), доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА-УГАЉ сушени лигнит комад-коцка

РЕДНИ БРОЈ  01/2017

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА ЛАЗАРЕВАЦ са седиштем у Лазаревцу ул. Светог Саве бр. 1, понуда број: Е-04-04-223370/1-17 од 08.05.2017. године, код наручиоца заведена под бројем: 44-01-01/2017 од 09.05.2017. године.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 18.04.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 44-01/2017.

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 28.04.2017. године.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 57-01/2017 од 10.05.2017. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 11.05.2017.године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

  1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:

Предмет јавне набавке је УГАЉ, сушени лигнит комад-коцка.

 Назив и ознака из општег речника набавки : УГАЉ, ОРН: 09111100.

Процењена вредност јавне набавке је 779.167,00 динара без обрачунатог ПДВ.

2.У поступку јавне набавке учествовало је 2 понуђача.

3.Основни подаци о понуђачима:

Р. бр. Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача Назив и седиште понуђача из групе понуђача Назив и седиште подизвођача
1.  ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА ЛАЗАРЕВАЦ    
2.  ЂУКИЋ ДОО, ЛОЗНИЦА    
  1. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Понуда понуђача Ђукић доо са седиштем у Лозници ул. Луке Стевића бб, одбијена је из разлога: понуда није одговарајућа јер не испуњава све техничке спецификације предвиђене конкурсном документацијом, што је утврђено на основу фотокопије Сертификата о квалитету број 03-32-135 , издатог од стране Југоинспект Београд који је приложио понуђач, а за који није поднета копија сертификата надлежног акредитационог тела која је тражена за акредитовану лабораторију.

Понуђена цена износи 891.733,70 динара без ПДВ-а, па се понуда не сматра прихватљивом јер прелази износ процењене вредности јавне набавке.

  1. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

6. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Р. бр.   Назив и седиште понуђача/шифра понуђача Понуђена цена
1.  ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА ЛАЗАРЕВАЦ  772.799,50 динара без ПДВ-а.
2.    
3.    

7. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА ЛАЗАРЕВАЦ са седиштем у Лазаревцу ул. Светог Саве  бр. 1, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор.  

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој    комисији за заштиту права                                       у поступку јавних набавки у складу са чланом 149. Закона.

     

 

 

 

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

  ___________________________

 
  Добросав Тушановић

Leave a comment

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *