ОШ“Војвода Степа“Липолист

Карађорђева број 1, 15305 Липолист

Датум : 04.08.2017.године

Број : 106-01/2017

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015- даље: Закон), доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РАДОВА-радови на инсталацији централног грејања на школској згради у ИО Бела Река

РЕДНИ БРОЈ  03/2017

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Globex doo са седиштем у Мајуру ул. Табановачка бр. 8, понуда број: 063/17 од 04.08.2017. године, код наручиоца заведена под бројем: 92-01-04/2017 од 04.08.2017. године.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 24.07.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 102-01/2017.

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 25.07.2017. године.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 92-03/2017 од 04.08.2017. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 04.08.2017.године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

  1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:

Предмет јавне набавке су радови на инсталацији централног грејања на школској згради у ИО Бела Река.

Назив и ознака из општег речника набавки : радови на инсталацији централног грејања, ОРН: 45331100.

Процењена вредност јавне набавке је 833.333,00 динара без обрачунатог ПДВ.

 

  1. У поступку јавне набавке учествовало је 4 понуђача.
  2. Основни подаци о понуђачима:
Р. бр. Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача Назив и седиште понуђача из групе понуђача Назив и седиште подизвођача
1.  DOO TERMOGAS, Indjija
2.  SZR VODO-MONT, Kragujevac
3. „Triolux“ doo, Šabac
4. „Globex“ doo
  1. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: нема одбијених понуда.
  2. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

  1. 6. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Р. Бр. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача Понуђена цена
1. „Globex“ doo 784,513.50 динара без ПДВ-а.
2.  SZR VODO-MONT, Kragujevac   787.155,00 динара без ПДВ-а.
3.  DOO TERMOGAS, Indjija   823.927,00 динара без ПДВ-а.
4. „Triolux“ doo, Šabac 832.245,00            динара без ПДВ-а.
  1. 7. Понуђач којем се додељује уговор:

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача Globex doo са седиштем у Мајуру ул. Табановачка бр. 8, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој    комисији за заштиту права                                       у поступку јавних набавки у складу са чланом 149. Закона.

 

 

 

 

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

___________________________

Добросав Тушановић

 

Leave a comment

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *